Adli Tatil Nedir Ne Zaman Başlar?

Adli tatil, mahkemelerin çalışmalarına ara verdiği süredir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile düzenlenir. Her yıl aynı zamandadır. Adli tatilde yapılacak veya yapılamayacak işler yine Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu kararlarıyla düzenlenir.

 Adli Tatil Tarihleri

Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 102’de adli tatil, yirmi temmuzda başlar. Bir eylül günü adli yılın açılışı ile sona erer. Yirmi temmuz ile otuz bir ağustos tarihleri arasında mahkemeler çalışmalarına ara verirler. Acil durumlar ve kanunda belirtilen haller dışında, soruşturma işlemleri adli yılın açılışından sonra gerçekleşir.

 Adli Tatilde Kimler Hangi Durumda Çalışır?

Ceza Muhakemesi Kanunu 331.maddenin ikinci bendinde belirtildiği gibi, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun belirleyeceği durumlar dışında soruşturma ve ivedi kovuşturma işlemlerine ara verilir.

Adli tatil boyunca Yargıtay ve bölge adliye mahkemelerinin tutuklulara yönelik işlemleri ve Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu ile ilgili işlemlerin incelemelerine devam edilir.

Hukuk muhakemeleri Kanunu madde 103’e göre; nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri, çekişmesiz yargı işleri, soruşturma aşamasında bu sürede yapılmasına karar verilen keşifler, her çeşit nafaka davaları, hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtığı davalar, diğer kanunlarda ivedi olduğu belirtilen davalar, ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi ile kıymetli evrakın kaybından doğan işlemler, iflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin davalar, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve delillerin tespiti gibi, dispetçi ataması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi, tahkim hükümlerine göre mahkemenin görev alanına giren işler adli tatilde de görülür.

Ayrıca her türlü tebligat işlemleri, ilam verilmesi, dava, karşı dava, istinaf, temyiz dilekçelerinin alınması, dosyaların başka mahkemeye ve bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay’a gönderilmesi işlemleri Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince yapılır.

 Adli Tatilde Mahkeme Süreleri

Adli tatil boyunca, mahkeme işlemleri ile ilgili süreler işlenmez. Bu süreler; Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 104’te düzenlendiği üzere, süreler adli yılın açılışı olan bir eylül tarihinden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

İlgili Makaleler