Perşembe, Mayıs 13, 2021
Yeminli Tercüme Bürosuspot_img
Ana SayfaÇeviriFarsça Türkçe Çeviri ve Tercüme

Farsça Türkçe Çeviri ve Tercüme

Farsça çeviri ve tercüme, Farsça, İran başta olmak üzere Tacikistan, Afganistan, Özbekistan ve Basra Körfezi ülkelerinde konuşulan, Hint-Avrupa dil ailesinin Asya kolunun Hint-İran öbeğinde arasında yer alan dildir.

Antik Pers halkının konuşulduğu dilden türetilmiş olup lehçeleri İran, Afganistan ve Tacikistan’da resmi dil statüsü taşımaktadır. Hindistan ve Pakistan’da oldukça fazla konuşabilen bulunmaktadır.

İslamiyet’ten önce Pehlevi Alfabesi ile  yazılan Farsça, İslam diniyle beraber Arap Alfabesi ile yazılmaya başlanmıştır.  Arap alfabesinde bulunmayan ancak Farsçada bulunan p,ç,j,g sesleri için de yeni harfler oluşturulmuştur. Tacikistan da ise Kiril alfabesi ile yazılmaktadır. Farsça, İslam Dünyasının ikinci kültür dili olarak kabul edilmektedir.

İran ve Türkiye

Türkiye-İran ilişkileri, günümüzde İran’ın geçmişini oluşturan Pers İmparatorluğu ile Türklerin kurmuş olduğu çeşitli devletlerin (Selçuklular, Osmanlılar vb.) ilişkileri ve İslamiyet’in ortaya çıkması ve yayılması ile şekillenmeye başlamıştır.

Kültürel İlişkiler

Türklerin Anadolu’ya olan göçlerinde sık sık İranlılar ile karşılaşmış olmaları iki kültürün birbirinden etkilenmelerine zemin hazırlamıştır.

Selçukluların Anadolu’ya olan ilerleyişleri Türklerin İran’ı yönetmeleri ve İran’a yerleşmeleri gibi birçok sonuç ortaya çıkarmış, böylece İran yarı yarıya Türk nüfusuna ev sahipliği yapmıştır.

Bu esnada Türk dili çok sayıda Farsça kelimeyi benimseyerek İran kültüründen bir nevi etkilenmiş ve iki dil ve iki kültür arasında sanat, bilim ve siyaset konusunda derin bir etkileşim oluşmuştur.

Siyasi İlişkiler

1639 yılında imzalanan Kasr-ı Şirin Anlaşması ile Türk-İran sınırı belirlenmiş, Rusya’nın bölgede ortak tehdit olarak görülmesi iki tarafı birbirine yakınlaştırmıştır.

1921’deki Rıza Şah ihtilalı ile birlikte İran ve Türkiye arasındaki işbirlikleri ve ortaklıklar artmıştır.

1979 İran İslam Devriminin ardından pek çok İran vatandaşı Türkiye’ye yerleşmiş, söz konusu durum ikili etkileşimleri artırmıştır.

Ticari İlişkiler

Türkiye İran’dan petrol ve petrol ürünleri, doğalgaz, işlenmemiş çinko gibi ürünler ithal ederken, İran da Türkiye’den tütün ve hijyen ürünleri gibi mallar ithal etmektedir. Gerek ikili kültürel, siyasi ve ticari ilişkiler Farsça tercüme ve Farsça çeviri hizmetine olan talebi artırmıştır.

Farsça Çeviri ve Tercüme

Türkiye’de belirli bir nüfusa sahip İran ve Afganistan vatandaşlarının Türkiye’deki herhangi bir resmi kurumda gerçekleştireceği işlemler veya İran ve Türkiye’nin içerisinde bulunduğu işbirlikleri sonucu çeşitli prosedürler için birtakım evrakların Farsça yeminli tercümesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Diploma, transkript (not döküm belgesi), tıbbi raporlar, mahkeme evrakları, nüfus kayıt örneği, evlenme belgesi, ehliyet, kimlik, aile cüzdanı, vekaletname, sözleşme, gümrük evrakları gibi belgeler bu bağlamda Farsça yeminli tercümesi talep edilen evraklar arasındadır.

İlgili belgelerin İran’da, Afganistan’da ve Farsçanın anadil olarak konuşulduğu diğer ülkelerde kullanılması için valilikler veya kaymakamlıklar aracılığıyla apostil (tasdik şerhi) işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Farsça Teknik Çeviri ve Tercüme 

Ekonomik ve ticari ilişkiler bağlamında üst düzey ilişkilere sahip Türkiye ile İran arasında pek çok ürün cihaz ve teknik ekipmanın ithalatı ve ihracatı gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda ürün etiketi, kullanım kılavuzu, katalog, broşür, el kitapçığı, CE belgesi gibi pek çok içeriğin Farsça teknik tercüme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Ürün ve hizmetlerini uluslar arası olarak tanıtmak ve pazarlamak isteyen pek çok firmanın da web siteleri için Farsça tercüme hizmetine başvurdukları görülmektedir.

Farsça teknik tercüme işlemi gerçekleştirilirken teknik terminolojiye dikkat edilmesi, orijinal içerikte ifade edilen cümlenin yoruma yer verilmeden hedef dile çevrilmesi, tercüme projesinin gerektiği takdirde editör ve kontrolörler aracılığıyla tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Farsça Akademik Çeviri ve Tercüme 

Bilimsel makale, ödev, tez, tez özeti (abstract), araştırma vb. içerikler için akademik tercüme hizmetine fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır.

Farsça akademik çeviri işleminde akademik alanın gönderimde bulunduğu terminolojiye hakim, deneyim sahibi tercümanlarla çalışılması söz konusu çalışmanın veya makalenin uluslararası mecrada yayınlanma ve tanınma etkisini artırmaktadır.

Farsça Tıbbi Çeviri ve Tercüme

İranlı pek çok vatandaş sağlık hizmetlerinden yararlanmak üzere Türkiye’ye sağlık turizmi gerçekleştirmektedir. Bu esnada ameliyat raporları, tahlil sonuçları, radyoloji sonuçları gibi çeşitli tıbbi dokümanlarının çevirisine ihtiyaç duyarlar. Bunun yanı sıra, Türkiye’den İran’a, İran’dan da Türkiye’ye tedarik edilen tıbbi cihazların kullanım kitapçıklarının da Farsça tıbbi tercümesi talep edilmektedir.

Doktor ya da hastane web siteleri gibi içerikler için de Farsça tıbbi çeviri hizmeti büyük rağbet görmektedir.

Yapılacak en küçük hatanın bile insan hayatına mal olabileceği tıbbi tercüme metinlerinin sağlık sektöründe tecrübesi bulunan ve tıbbi terminolojide üst düzeyde hakim kişiler tarafından çevrilmesi oldukça önemlidir.

Farsça Hukuki Çeviri ve Tercüme

Çeşitli hukuki süreçler doğrultusunda sözleşme, mahkeme evrakları, vekaletname, muvafakatname, tüzük, genelge, taahhütname gibi evrakların Farsça hukuki tercümesine ihtiyaç duyulabilmektedir.

Farsça hukuki tercüme, İran’ın İslam hukuki prensiplerini benimsemesi, Türkiye’nin ise tamamen başka bir hukuk sistemine sahip olması nedeniyle oldukça dikkat edilmesi gereken bir alandır. Dolayısıyla hukuki dokümanların çevirisi, hem İran hem Türkiye hukuk sistemine hakim, hukuki terminoloji bilgisi yüksek ve hukuk alanında deneyimli tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

Farsça Finansal Çeviri ve Tercüme

Türkiye ve İran arasındaki ticari ilişki trafiği oldukça yoğundur. Dolayısıyla pek çok firma arasında ortaklık ve işbirliği bulunmaktadır. Söz konusu durum ilgili finansal dokümanların Farsça finansal tercümesini gerektirmektedir. Bilanço, mali tablolar, finansal raporlar ve analizler, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, sicil tasdiknamesi, KDV beyannamesi, gelir vergisi beyannamesi gibi evraklar bu kapsamda tercümesi gerçekleştirilen evraklardır.

Finansal tercüme işleminde finansal terminolojiye uygun terimlerin kullanılması esastır. Tercüme işlemi gerçekleştirildikten sonra rakamların tekrar gözden geçirilmesi hata yapma payını azaltmaktadır.

Farsça Yeminli Tercüman

Farsça yeminli tercüme işlemi ilgili belgelerini (diploma, transkript, adli sicil kaydı, 2 adet vesikalık fotoğraf, kurs belgesi vb.) noterliğe ibraz edip noter huzurunda yemin eden  yeminli tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Farsça yeminli tercüman olabilmek için belli başlı kriterler bulunmaktadır:

– Türk vatandaşı olmak,

– Farsça bildiğine dair diploma, sertifika, kurs belgesi vb. belgelere sahip olmak,

– Sabıka kaydı barındırmamak,

– Belgelerini ibraz edeceği noterliğin yer aldığı il sınırlarında ikamet ediyor olmak

Farsça yeminli tercüman olabilmek adına zorunlu iken;

– Hem Farsça hem Türkçeye anadili düzeyinde hakim olmak,

– Yazım, imla ve dilbilgisi kurallarına hakim olmak

– Tercüme sektöründe deneyim sahibi olmak

bir Farsça tercümanda bulunması tercih edilen niteliklerdir.

Farsça Sözlü Çeviri ve Tercüme

Özellikle son dönemlerde İran vatandaşları tarafından pek çok şirket kuruluşu, tapu alım satımı, nikah ve vekalet işlemi gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla Farsça sözlü tercüme hizmetine olan talep artmaktadır.

Farsça sözlü tercüme işlemleri ilgili noterlikte yemini bulunan yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Farsça yeminli tercüman ilgili işlemlerde taraflar arasında söylenilenleri aktarma görevi görmektedir. Dolayısıyla hem Farsçaya hem de Türkçeye iyi düzeyde hakim olması, etkili konuşma becerisi bulundurması Farsça sözlü tercüme sürecini kolaylaştırmaktadır.

Acil Farsça Çeviri ve Tercüme

Kimi evrakların yeminli tercümesi veya noter onaylı tercümesi için veya sözlü tercümesi işlemi için acil Farsça tercüme hizmeti gerekebilmektedir.

Zaman yönetiminin önemli olduğu ve işlemlerin acil bir şekilde gerçekleştirilmesinin zamandan kazanma bağlamında yardımcı olduğu bilinmektedir. Vize başvuruları, eğitim başvuruları, şirket kuruluş işlemleri, sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi pek çok durumda acil tercüme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Farsça Noter Onaylı Tercüme

Vize ,vatandaşlık, ikamet ve çalışma izni, evlilik işlemleri, mahkeme işlemleri, vekalet ve şirket kuruluş işlemleri için anadili Farsça olan vatandaşlardan Türkiye’deki resmi kurumlar tarafından noter onaylı tercüme talep edilmektedir.

İlgili işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi beklentisi içerisinde olan kişiler için Farsça noter onaylı tercüme hizmeti oldukça önemlidir. Dolayısıyla en ufak bir hatadan kaçınılmalı, tam ve doğru çeviri hizmeti sağlanmalıdır.

Bu noktada, Farsça noter onaylı tercüme hizmetini uzman bir tercüme bürosundan almak işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi adına belirleyicidir.

Farsça Tercüme Bürosu

Tercüme işlemi gerçekleştirilen belgeleriniz ile ilgili olarak sonradan bir sıkıntı yaşama olasılığını ortadan kaldırmak için kaliteli, güvenilir ve profesyonel hizmet sağlayan bir Farsça tercüme bürosu ile çalışmak önemlidir.

Çalışacağınız tercüme bürosunun aynı zamanda ulaşılabilir bir konumda yer alması gerekmektedir. Bu sayede pek çok noktaya hizmet sağlaması da sizin için tercih sebebi olacaktır.

Bunun yanı sıra ilgili tercüme bürosunun tercümesini talep ettiğiniz belge veya proje ile ilgili vereceği teklif, bir tercüme bürosu ile sürekli çalışma sebebinizdir.

Farsça Çeviri ve Tercüme Fiyatları

Genel olarak karakter sayısı baz alınarak belirlenen Farsça tercüme fiyatlarında yeminli tercüme veya noter onaylı tercüme söz konusu ise sayfa sayısı da hesaba katılmaktadır.

Tercüme fiyatlarının müşterinin tercüme hizmeti alma talebindeki öncelikleri arasında olduğu göz önünde alındığında, uygun fiyatlar ile sağlanan kaliteli tercüme hizmeti müşteriler için oldukça tatmin edicidir.

Okeanos Tercüme şirketi, tercüme sektörünün lider firmalarından birisi olarak tüm Farsça tercüme işlemlerini EN 15038 Hizmet Kalite Standartları doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

İş hayatının kalbinin attığı Şişli’de Perpa Ticaret Merkezinde yer alan ofisi ile ulaşılabilir bir konumda bulunmaktadır. Perpa İstanbul Ticaret Odası veya İTO Perpa’da gerçekleştirilen şirket kuruluş işlemleri, Beyoğlu 25. Noterliğinde gerçekleştirilen tüm işlemler için müşterileri ile işbirliği içerisinde bulunmaktadır.

Farsça çeviri ve tercüme projelerinize ilişkin daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için info@okeanostercume.com.tr adresinden bizlere ulaşabilir ya da 0553 910 31 32 mobil / whatsapp / telegram veya 0212 221 45 21 numaralı hatlarımızdan müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.

spot_img

GÜNCEL YAZILAR